ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0246-C0001

„Подобряване условията на труд в „КОСТОВ-69“ ЕООД“

 

Общата цел на проекта е да подобри условията на труд в “КОСТОВ-69” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа посредством адаптиране на управленските процеси и прилагането на нови подходи при регламентирането и нормирането на труда, и изграждането на съвременна система от трудови стандарти, което да допринесе за повишаване на производителността на заетите в предприятието.

 

Специфични цели на проекта са:

1. Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието с оглед на безопасността при работа;

2. Създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда;

3. Намаляване риска от трудови злополуки и професионални заболявания чрез създаване на превантивни мерки;

4. Повишаване на ефективността на производството, производителността на труда и адаптивността на работната сила;

5. Оптимизиране на работните процеси и подобряване на условията на труд в предприятието чрез разработване, внедряване и сертифициране на Система за  управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) съгласно стандарт OHSAS 18001:2007.

6. Минимизиране на трудовите злополуки чрез подобряване на параметрите и условията на работна среда и завишаване на изискванията към условията на полагане на труд.

 

Повече информация може да намерите в приложения файл

Качени документи